بانــــوی بی قرار

دوستـــم داشته باش اندکی ولی طولانی!

 یه سلام کوچولوگرم ازیه راه طولانییییییییییییییییی  

دیدی یه شبای همینطوری دوست داری به سالنامت یه سرکی بکش؟دقیقا من دیشب یه همچین کاری کردم.که یهوچشمم خوردبه یه موضوعی که حدودا جریان۲یا۳ هفته پیش بود.من خودم به شخصه خیلی دوست دارم بدونم چقدرخانوادم دوستام اطرافیانم دوستم دارن چقدرواسشون مهم هستم.واسه همین یه جواری تستشون میکنم.بااینک قبلا امتحان خودشونو پس دادن ولی دونستنه دوبارش یه لذت خواستی داره.چندشب پیشاساعت۱۲ بودکه میخواشتم برم حمام همین که رفتم توحمام یه فکرشیطانی به مخم خوردزودصدای ازیتازدم که واسم یه لیوان اب قندبیارهبهش گفتم صدای مامان بزن گفتم بهش بگوبیادواسه اخرین بارببینمش اونوم باعلی داداشم بادواومدن منم که توحس بودم اشک توچشمام جمع شدگفتم واسه اخرین بارمیبینمتون دیدم ارزوم اومد پیش مامان اینا خلاصه یه فیلم هندی بازی کردم.بعدش مامان گفت بس کن دیگه منم درحمامو بسم تودلم غش غش خندیدم.وقتی ازحموم اومدم بیرون دیدم مامان جون جونیه خودم اخم کرده بعدشم گفت چندین باراومدم پشت درحموم نشستم که ببینم دیونه بازی درنیاری بعدشم کلی دعوام کرده.واقعا اخموتخمشودعواش لذت بخش بوداون وقت خیالم راحت راحت شد که ازبیشتربیشتربیشتربیشترم بیشتردوستم دارن.بااینکه خیلی اذیتشون کردم ازدوست داشتنشون کم نشده.درصورتی که که یکی ازدوستام...میگفت چندروزپیش مامانش ازخونه انداخته بودش بیروناونجابودکه واقعاخداروشکرکردم که همچین خانواده ای دارم واقعا ممنونم خداجونم بابات همه چی............! 

 

*** 

عشق مثل جیش کردن توشلوار می مونه بااینکه همه میفهمن ولی گرماشوفقط خودت احساس میکنی..........!!!

*** 

من زندگی رادوست دارم ولی اززندگی دوباره می ترسم! 

دین رادوست دارم ولی از کشیش ها می ترسم! 

قانون رادوست دارم ولی ازپاسبان ها می ترسم! 

عشق رادوست دارم ولی از زن ها میترسم! 

کودکان رادوست دارم ولی از ایینه می ترسم! 

سلام رادوست دارم ولی اززبانم می ترسم! 

من می ترسم پس هستم! 

اینچنین می گذردروزوروزگار من! 

من روزرادوست دارم ولی ازروزگارمی ترسم!!!! 

(زنده یادحسین پناهی)

نوشته شده در دوشنبه 4 مرداد‌ماه سال 1389ساعت 09:06 ق.ظ توسط آمی نظرات (22)


Design By : Pichak

LinkDump
Archives
Links
Specific
Design
Others